درس خوان هشتم

معنی درس خوان هشتم (درس 13 فارسی دوازدهم)

آموزش، فقط محدود به چارچوب کلاس نیست. ما در سایت فارسی 100 زمینه ای برای بهره گیری دانش آموزان از آموزش رایگان و همیشگی فراهم کرده ایم.

در این پست آموزشی، درس خوان هشتم (درس سیزدهم کتاب فارسی 2) توسط دکتر سید علی هاشمی به دانش آموزان تدریس می شود.

تدریس درس خوان هشتم 

بخش اول درس:

بخش دوم درس:

بخش سوم:

بخش چهارم:

دیدگاهتان را بنویسید