بایگانی دسته‌ی: پایه یازدهم

درس زمان و مکان (درس 2 نگارش یازدهم)

درس زمان و مکان (گسترش محتوا)، درس دوم نگارش یازدهم را خوانده‌اید؟ قرار است در...

درس اجزای نوشته ساختار و محتوا (درس 1 نگارش یازدهم)

درس اجزای نوشته ساختار و محتوا، درس اول نگارش یازدهم را خوانده‌اید؟ قرار است در...

معنی درس خوان عدل (درس 18 فارسی یازدهم)

درس خوان عدل را خوانده‌اید؟ قرار است در این مقاله، با تمام جزئیات این درس...

معنی درس خاموشی دریا (درس 17 فارسی یازدهم)

درس خاموشی دریا را خوانده‌اید؟ قرار است در این مقاله، با تمام جزئیات این درس...

معنی درس قصه عینکم (درس 16 فارسی یازدهم)

درس قصه عینکم را خوانده‌اید؟ قرار است در این مقاله، با تمام جزئیات این درس...

معنی درس کبوتر طوقدار (درس 15 فارسی یازدهم)

درس کبوتر طوقدار را خوانده اید؟ قرار است در این مقاله، با تمام جزئیات این...

معنی درس حمله حیدری (درس 14 فارسی یازدهم)

درس حمله حیدری را خوانده‌اید؟ قرار است در این مقاله، با تمام جزئیات درس 14...

معنی درس کاوه دادخواه (درس 12 فارسی یازدهم)

درس کاوه دادخواه را خوانده‌اید؟ قرار است در این مقاله، با تمام جزئیات درس 12...

معنی درس یاران عاشق (درس 11 فارسی یازدهم)

درس یاران عاشق را خوانده‌اید؟ قرار است در این مقاله، با تمام جزئیات درس 11...

معنی درس بانگ جرس (درس 10 فارسی یازدهم)

درس بانگ جرس را خوانده‌اید؟ قرار است در این مقاله، با تمام جزئیات این درس...