بایگانی دسته‌ی: پایه دهم

درس نوشته های داستان گونه (درس 8 نگارش دهم)

درس نوشته های داستان گونه، درس هشتم نگارش دهم را خوانده‌اید؟ قرار است در این...

درس ناسازی معنایی یا تضاد مفاهیم (درس7 نگارش دهم)

درس ناسازی معنایی یا تضاد مفاهیم، درس هفتم نگارش دهم را خوانده‌اید؟ قرار است در...

آموزش درس سنجش و مقایسه (درس 6 نگارش دهم)

درس سنجش و مقایسه، درس ششم نگارش دهم را خوانده‌اید؟ قرار است در این مقاله،...

درس جانشین سازی (درس 5 نگارش دهم)

درس جانشین سازی، درس پنجم نگارش دهم را خوانده‌اید؟ قرار است در این مقاله، با...

درس نوشته های گزارش گونه (درس 4 نگارش دهم)

درس نوشته های گزارش گونه، درس چهارم نگارش دهم را خوانده‌اید؟ قرار است در این...

درس نوشته های عینی (درس 3 نگارش دهم)

درس نوشته های عینی، درس سوم نگارش دهم را خوانده‌اید؟ قرار است در این مقاله،...

درس عینک نوشتن (درس 2 نگارش دهم)

درس عینک نوشتن، درس دوم نگارش دهم را خوانده‌اید؟ قرار است در این مقاله، با...

درس پرورش موضوع (درس 1 نگارش دهم)

درس پرورش موضوع درس اول نگارش دهم را خوانده‌اید؟ قرار است در این مقاله، با...

معنی درس عظمت نگاه (درس 18 فارسی دهم)

درس عظمت نگاه را خوانده‌اید؟ قرار است در این مقاله، با تمام جزئیات این درس...

معنی درس سپیده دم (درس 17 فارسی دهم)

درس سپیده دم را خوانده‌اید؟ قرار است در این مقاله، با تمام جزئیات این درس...